Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring gospodarki leśnej

Przedstawiamy wyniki prowadzonego w Nadleśnictwie Zwierzyniec monitoringu gospodarki leśnej według stanu na 31.12.2020 r.

 

 • zapas grubizny brutto - 5091637 m3
 • powierzchnia odnowień i zalesień - 68,10 ha
 • Powierzchniowa tabela klas wieku

  Klasa wieku

  Powierzchnia [ha]

  %

  Ia

  567,89

  3,45

  Ib

  510,63

  3,10

  IIa

  335,08

  2,04

  IIb

  553,88

  3,37

  IIIa

  592,23

  3,60

  IIIb

  816,98

  4,97

  IVa

  1153,07

  7,01

  IVb

  2045,09

  12,43

  Va

  2128,97

  12,94

  Vb

  2470,06

  15,01

  VI

  1800,98

  10,95

  VII

  687,21

  4,18

  VIII i starsze

  329,87

  2,00

  KO

  1787,78

  10,87

  Halizny i zręby

  154,25

  0,94

  W produkcji ubocznej

  4,07

  0,02

  Pozostałe

  67,94

  0,41

  KDO

  446,63

  2,71

  Razem

  16 452,61

  100

 

 

 • Powierzchniowa tabela gatunków panujących:

  Gatunek

  Powierzchnia [ha]

  %

  Sosna 12 848,86 78,10
  Modrzew 43,33 0,26
  Świerk 95,38 0,58
  Jodła 1 179,86 7,17
  Buk 853,46 5,19
  Dąb 695,49 4,23
  Jawor, Klon 4,84 0,03
  Jesion 1,28 0,01
  Grab 29,60 0,18
  Brzoza 122,13 0,74
  Olsza 572,25 3,48
  Czereśnia, Osika, Lipa 5,66 0,03
  Razem 16 452,14 100

 

 • pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:
  • nasion - 321,27 kg
  • zwierzyny - 111 szt.
  • stroiszu - 41 mp
  • choinek - 336 szt.
 • produkcja sadzonek - 559,86tys. szt.
 • ogólna wielkość szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne - 3,46 ha
 • powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów - 0 ha
 • ilość stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków - 7 szt. (orlik krzykliwy 2 ostoje, głuszec 3 ostoje, bielik 2 ostoje)
 • 1 strefa ochrony wokół stanowiska ciemiężycy czarnej

 

 

Ogólna powierzchnia lasów o

szczególnej wartości ochronnej - HCVF:

Kategoria HCVF

Komponent

Powierzchnia w ha

1. Tereny leśne mające globalne, regionalne lub narodowe znaczenia pod względem koncentracji różnorodnych wartości biologicznych

1.1.1 Obszary chronione w rezerwatach

399,57

1.1.2 Obszary chronione w parkach krajobrazowych

3157,29

1.2 Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

1653,72

2. Tereny leśne posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie krajobrazowe stanowiące miejsce występowania jednej lub kilku populacji rodzimych gatunków w naturalnym zagęszczeniu i liczebności

2.1 Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej

19656,54

3. Lasy zawierające rzadkie zagrożone lub ginące ekosystemy

3.1 Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej

773,71

3.2 Ekosystemy  rzadkie i zagrożone w skali Europy

662,61

4. Lasy spełniające funkcje w sytuacjach krytycznych (np. ochrona przeciwpowodziowa, powstawania erozji)

4.1 Lasy wodochronne

4833,87

4.2 Lasy glebochronne

406,46

6. Lasy o szczególnym znaczeniu dla tradycyjnej tożsamości kulturowej (tereny ważne kulturalnie, przyrodniczo, ekonomicznie lub religijnie dla społeczności lokalnej)

6.1 Lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności

6,61

Razem

31 550,4

 

 • koszty prowadzenia gospodarki leśnej - 20 568,38 tys. zł
 • pozyskanie drewna ogółem - 97 379,95 m3
 • przeciętna miąższość drewna martwego -  8,39 m3/ha pow. zalesionej (2,5% zapasu)
 • wielkość zatrudnienia ogółem - 59 osób