Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring gospodarki leśnej

Przedstawiamy wyniki prowadzonego w Nadleśnictwie Zwierzyniec monitoringu gospodarki leśnej według stanu na 31.12.2018 r.

 

 • zapas grubizny brutto -  5 126,630 tys. m3
 • powierzchnia odnowień i zalesień - 82,70 ha
 • powierzchniowa tabela klas wieku:

Klasa wieku

Powierzchnia w ha

%

Ia

509,44

2,98

Ib

462,82

2,81

IIa

368,64

2,42

IIb

647,72

3,65

IIIa

645,08

4,11

IIIb

1014,19

6,13

IVa

1399,72

9,29

IVb

2025,91

12,79

Va

2081,21

13,29

Vb

2179,32

13,60

VI

1789,56

9,65

VII

711,21

3,97

VIII i starsze

309,66

1,81

KO

1738,04

10,24

Halizny i zręby

145,54

0,81

W produkcji ubocznej

3,50

0,02

Pozostałe

69,03

0,41

KDO

355,83

2,02

Razem

16 456,42

100

 • powierzchniowa tabela gatunków panujących:

Gatunek

Powierzchnia w ha

%

Sosna

12 885,37

78,31

Modrzew

43,37

0,26

Świerk

90,45

0,55

Jodła

1 146,80

6,97

Buk

862,59

5,24

Dąb

694,69

4,22

Jawor, Klon

4,79

0,03

Jesion

1,28

0,01

Grab

30,25

0,18

Brzoza

119,16

0,72

Olsza

571,84

3,47

Czereśnia, Osika, Lipa

5,83

0,04

Razem

16 456,42

100

 • pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:
  • nasion - 53,53 kg
  • zwierzyny - 158 szt.
  • stroiszu - 33,20 mp
  • choinek - 370 szt.
 • produkcja sadzonek - 44,49 tys. szt.
 • ogólna wielkość szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne - 74,37 ha
 • powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów - 0 ha
 • ilość stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków - 10 szt. (orlik krzykliwy 4 ostoje, głuszec 3 ostoje, bielik 2 ostoje i bocian czarny 1 ostoja)
 • 1 strefa ochrony wokół stanowiska ciemiężycy czarnej
 • ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej - HCVF:

Kategoria HCVF

Komponent

Powierzchnia w ha

1. Tereny leśne mające globalne, regionalne lub narodowe znaczenia pod względem koncentracji różnorodnych wartości biologicznych

1.1.1 Obszary chronione w rezerwatach

399,57

1.1.2 Obszary chronione w parkach krajobrazowych

3157,29

1.2 Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

1984,68

2. Tereny leśne posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie krajobrazowe stanowiące miejsce występowania jednej lub kilku populacji rodzimych gatunków w naturalnym zagęszczeniu i liczebności

2.1 Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej

19656,54

3. Lasy zawierające rzadkie zagrożone lub ginące ekosystemy

3.1 Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej

773,71

3.2 Ekosystemy  rzadkie i zagrożone w skali Europy

662,61

4. Lasy spełniające funkcje w sytuacjach krytycznych (np. ochrona przeciwpowodziowa, powstawania erozji)

4.1 Lasy wodochronne

4833,87

4.2 Lasy glebochronne

406,46

6. Lasy o szczególnym znaczeniu dla tradycyjnej tożsamości kulturowej (tereny ważne kulturalnie, przyrodniczo, ekonomicznie lub religijnie dla społeczności lokalnej)

6.1 Lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności

6,61

Razem

31 881,34

 

 • koszty prowadzenia gospodarki leśnej - 20 568,38 tys. zł
 • pozyskanie drewna ogółem - 97,87 tys. m3
 • przeciętna miąższość drewna martwego -  8,39 m3/ha pow. zalesionej (2,5% zapasu)
 • wielkość zatrudnienia ogółem - 58 osób