Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

W formie użytków ekologicznych chronione na naszym terenie są ekosystemy wodno-błotne w postaci śródleśnych bagien, torfowisk, oczek wodnych i podmokłych łąk. Na naszym terenie utworzono 85 użytków ekologicznych.