Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Zwierzyniec, ul. Zamojska 6, 22-470 Zwierzyniec.

Nadleśnictwo Zwierzyniec ma swoją siedzibę w budynku wolnostojącym w centralnej części Zwierzyńca, przy głównej drodze wojewódzkiej nr W 858. Budynek składa się z dwóch kondygnacji użytkowych. Godziny pracy jednostki od  7:00 do 15:00.

Wejście główne tzw. „Wejście A” do siedziby znajduje się od strony ulicy Zamojskiej, wyniesione jest około 80 cm ponad poziom otaczającego terenu. Zaopatrzone jest w pochylnię dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejście „B” znajduje się od strony parkingu, znajdującego się za budynkiem nadleśnictwa, na poziomie jednego schodka, wykorzystywane jest przez pracowników jednostki.

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnym parkingu za budynkiem. Ilość miejsc postojowych na parkingu głównym -22. Przed budynkiem usytuowany jest mniejszy parking przewidziany dla pojazdów przystosowanych do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wejście główne prowadzi do holu oraz poszczególnych pomieszczeń biurowych. Interesanci  są doprowadzani na miejsce spotkania przez pracownika, z którym byli umówieni.

Poruszanie się osób niepełnosprawnych po budynku możliwe jest tylko na poziomie „0”. Druga kondygnacja jest wykorzystywana przez Straż Leśną oraz do organizacji narad wewnętrznych w pomieszczeniu świetlicy, dlatego też nie było potrzeby przystosowania tej części budynku do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Drzwi wejściowe do budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiają swobodne skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Światło przejścia drzwi wewnątrz budynku są węższe niż 90 cm, wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów.

W budynku na poziomie „0” jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń, ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się tylko językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.