Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego

 

 

Gospodarka łowiecka w Polsce prowadzona jest na zasadach określonych przez ustawę Prawo Łowieckie z 13 października 1995r. Łowiectwo jako element ochrony środowiska przyrodniczego w rozumieniu ustawy oznacza ochronę zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

Głównymi celami łowiectwa są:

  1. Ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych;
  2. Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny;
  3. Uzyskiwanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz właściwej liczebności populacji zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego;
  4. Spełnianie potrzeb tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej 

 

for.W Studnicki

        Gospodarka łowiecka na terenie Nadleśnictwa Zwierzyniec prowadzona jest w 10 obwodach dzierżawionych przez koła łowieckie oraz w 1 obwodzie, który znajduje się w zarządzie Nadleśnictwa Zwierzyniec. Powierzchnia obwodów łowieckich wynosi 74 064 ha, a grunty leśne stanowią 30% ogólnej powierzchni.

Szacowana liczebność zwierzyny na dzień 10 marca 2020 r. na terenie Nadleśnictwa Zwierzyniec:

- 304 jelenie

- 1792 sarny

- 64 dziki

- 383 lisy

- 1524 zające

- 1861 bażantów

- 562 kuropatwy

       for.W Studnicki

Przeczytaj więcej o łowiectwie