Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Sieć Natura 2000 tworzą :

- obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), tworzone są na podstawie dyrektywy ptasiej; przez obszar specjalnej ochrony ptaków należy rozumieć obszar wyznaczony zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, do ochrony populacji dziko występujących ptaków.

- specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), tworzone są na podstawie dyrektywy siedliskowej; przez specjalny obszar ochrony siedlisk  należy rozumieć obszar wyznaczony, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, w celu trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin lub zwierząt w celu odtworzenia właściwego stanu  ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony tych gatunków.

- obszary mające znaczenie dla Wspólnoty jako forma przejściowa przed formalnym wyznaczeniem jako specjalne obszary ochrony siedlisk; przez obszar mający znaczenie dla Wspólnoty  należy rozumieć specjalny obszar ochrony siedlisk, zatwierdzony przez komisję Europejską w drodze decyzji, który w regionie biogeograficznym, do którego należy, w znaczący sposób przyczynia się do zachowania Wspólnoty.

Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe.

Na terenie kraju obecnie są wyznaczone 145 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 849 obszary ochrony siedlisk (SOO), w tym 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Pokrywają one prawie 20 proc. powierzchni kraju.

Większość obszarów naturowych powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40 proc. gruntów w zarządzie PGL LP, zajmują ponad 2,8 mln ha.

Przeczytaj więcej o sieci Natura 2000.

 

Na terenie naszego nadleśnictwa wyznaczone są następujące obszary Natura 2000:

Specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO)

 • Uroczyska Puszczy Solskiej (kod obszaru PLH060034) - obejmuje na terenie Nadleśnictwa środkową część Obrębu Tereszpol.
 • Sztolnie w Senderkach (kod obszaru PLH060020) - sztolnie powstałe po eksploatacji piaskowców do wyrobu kamieni młyńskich, oddz. 290b obrębu Zwierzyniec oraz na gruntach prywatnych.
 • Święty Roch (kod obszaru PLH060022) - obejmuje teren istniejącego rezerwatu przyrody
 • Debry (kod obszaru PLH060003) - obejmuje teren istniejącego rezerwatu przyrody
 • Dolina Łabuńki i Topornicy (kod obszaru PLH060087) - obejmuje rozległe górne odcinki dolin rzek Łabuńka i Topornica (dopływy Wieprza)
 • Niedzieliski Las (kod obszaru PLH060092) - obszar znajduje się w strefie krawędziowej Roztocza nieopodal Zamościa. Składa się z dwóch kompleksów leśnych.
 • Uroczyska Lasów Adamowskich (kod obszaru PLH060094) - obejmuje zalesione lessowe oraz rędzinowe wzniesienia na północnej krawędzi Roztocza oraz niewielki fragmenty pól, ugorów i zmeliorowanych łąk - na południe od Zamościa

Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO)

 • Puszcza Solska (kod obszaru PLB60008) – obejmuje cały Obręb Tereszpol.
 • Roztocze (kod obszaru PLB060012) – obejmuje większość Obrębu Zwierzyniec, z wyjątkiem północnej części, cały Krasnobrodzki Park Krajobrazowy i Roztoczański Park Narodowy.
 • Dolina Górnej Łabuńki (kod obszaru PLB060013) - obszar ten położony jest na terenie Obrębu Zwierzyniec Leśnictwa Wólka. Obejmuje górną część Łabuńki która jest dopływem Wieprza. Powierzchnia gruntów w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa to prawie 54% natomiast na gruntach nadleśnictwa   to 0,02%.
 • Ostoja Nieliska (kod obszaru PLB060020) – obejmuje zbiornik zaporowy na rzece Wieprz i Por oraz przyległy od wschodu kompleks. Jest to ostoja ptasia o randze europejskiej E67.

Obszary położone w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Zwierzyniec -

Specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO)

 • Hubale (kod obszaru PLH060008) - położone na terenie Obrębu Zwierzyniec Leśnictwo Wólka. Jest tu jedna z 7 kolonii zwartych susła perełkowanego w Polsce.
 • Kąty (kod obszaru PLH060010) - położone na terenie Obrębu Zwierzyniec Leśnictwo Wólka. Jest tu jeden z najcenniejszych płatów roślinności kserotermicznej na Lubelszczyźnie.
 • Dolina Łętowni (kod obszaru PLH060040) - położone na terenie Obrębu Zwierzyniec Leśnictwo Nowiny. Obszar obejmuje dolinę rzeki Łętowni.
 • Niedzieliska (kod obszaru PLH060044) - położone na terenie Obrębu Zwierzyniec Leśnictwo Wólka.  Ostoja położona jest na Roztoczu Środkowym na 2 wzgórzach kredowych o ekspozycji południowo-zachodniej i północno-zachodniej. Na  wychodniach kredowych wykształciły się zarośla i murawy kserotermiczne.