O nadleśnictwie

Nadleśnictwo Zwierzyniec jest jednym z 25 nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.

Zasoby leśne

Obecnie w lasach Państwowych obowiązują zasady trwale zrównoważonej wielofunkcyjności lasu, łączące racjonalną gospodarkę drewnem z funkcjami ochrony środowiska oraz służebnościami lasów na rzecz społeczeństwa. W lasach Nadleśnictwa Zwierzyniec kierunek ten, to kontynuacja dobrych tradycji na rzecz ochrony i wzbogacania zasobów tutejszej przyrody w powiązaniu z rozwojem turystyki i edukacji przyrodniczo-leśnej.

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Ochrona przyrody

W lasach zarządzanych przez PGL LP przyroda chroniona jest na wiele sposobów. Rezerwaty, parki krajobrazowe, pomniki przyrody, ochrona gatunkowa – to niektóre z nich. Na kolejnych stronach znajdziecie Państwo szerszy opis form ochrony przyrody na naszym terenie.

Certyfikaty

Gospodarka leśna na naszym terenie jest prowadzona zgodne z zasadami i kryteriami międzynarodowych certyfikatów PEFC i FSC®. Jest to dowód na jednoczesne przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju, zachowania trwałości lasów i ochrony przyrody.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadzór nad lasami niepaństwowymi w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Zwierzyniec sprawują Starostowie we własnym zakresie.

Zwalczanie kornika

Zamieszczamy "Informator dla właścicieli lasów dotyczący zwalczania gradacji kornika ostrozębnego"