Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Obecnie w lasach Państwowych obowiązują zasady trwale zrównoważonej wielofunkcyjności lasu, łączące racjonalną gospodarkę drewnem z funkcjami ochrony środowiska oraz służebnościami lasów na rzecz społeczeństwa. W lasach Nadleśnictwa Zwierzyniec kierunek ten, to kontynuacja dobrych tradycji na rzecz ochrony i wzbogacania zasobów tutejszej przyrody w powiązaniu z rozwojem turystyki i edukacji przyrodniczo-leśnej.

W wyniku oddziaływania klimatu i określonych warunków wodnych, pod wpływem szaty roślinnej, wytworzyły się bardzo różnorodne typy gleb. W Nadleśnictwie Zwierzyniec wyróżniono 19 typów i 42 podtypy gleb, z czego sześć typów gleb wywiera decydujący wpływ na układ siedlisk.

Następstwem takiego układu gleb w Nadleśnictwie Zwierzyniec jest występowanie nizinnych i wyżynnych typów siedliskowych lasu (łącznie 18 rodzajów).

 

 

Siedliska w stanie naturalnym i zbliżonym do naturalnego zajmują około 98,05%, siedliska zniekształcone około 1,95%. Do siedlisk zniekształconych zaliczono głównie siedliska na gruntach porolnych.

 

Drzewostany Nadleśnictwa Zwierzyniec tworzą 22 gatunki drzew, z czego 17 występuje, jako gatunki panujące.


Powierzchniowy układ klas wieku (strukturę wiekową) przedstawia poniższy wykres. Zdecydowanie największy udział mają starsze klasy wieku.