Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.

W celu doskonalenia jakości i produkcji drzewostanów dokonuje się zbioru nasion ze specjalnie wyselekcjonowanej bazy nasiennej, którą stanowią w Nadleśnictwie wyłączone i gospodarcze drzewostany nasienne, drzewa doborowe, uprawy pochodne i plantacje nasienne.

Drzewo doborowe

Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.

Z biegiem lat odnowione powierzchnie przechodzą kolejne fazy rozwojowe lasu: uprawę, młodnik, tyczkowinę, żerdziowinę, drągowinę, drzewostan dojrzewający i dojrzały. Na  każdym etapie rozwoju stosuje się odmienne zabiegi pielęgnacyjne, a ich dobór i intensywność zależą od aktualnych potrzeb.

Przeczytaj więcej na stronie lasy.gov.pl.

Pielęgnowanie lasu polega na harmonijnym godzeniu procesów naturalnych z potrzebami wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. Obejmuje całość czynności gospodarczych związanych z pielęgnowaniem drzewostanu i siedliska dla utrzymania lub poprawy stabilności drzewostanu i sprawności siedliska, uzyskania wysokiej produkcji surowca drzewnego możliwie najlepszej jakości – przy zachowaniu naturalnej różnorodności biologicznej lasu i jego pozaprodukcyjnych funkcji.


Cięciom pielęgnacyjnym stawia się następujące zadania:

Regulowanie zagęszczenia i odpowiedniego rozmieszczenia drzew w sposób sprzyjający:

- tworzeniu biogrup stabilizujących drzewostan,

- powstawaniu niezbędnej przestrzeni życiowej dla dalszego rozwoju,

- kształtowaniu klimatu wnętrza lasu, sprzyjającego oczyszczaniu się drzew z dolnych gałęzi oraz zwiększaniu różnorodności biologicznej w dolnych warstwach lasu.

Regulowanie składu gatunkowego oraz utrwalanie pożądanej formy zmieszania i budowy pionowej.

Popieranie najbardziej wartościowych składników drzewostanu i naturalnej różnorodności biologicznej lasu.

Wyprzedzanie procesu naturalnego wydzielania się drzew z drzewostanu

Polepszanie stanu sanitarnego i biologicznej odporności lasu.

Przygotowanie drzewostanu do odnowienia.  

 

Syntetycznie średnioroczny rozmiar zadań z hodowli lasu w Nadleśnictwie Zwierzyniec przedstawia się następująco:

    - Odnowienia na pow. otwartej – 72 ha

    - Odnowienia pod osłoną – 69 ha

    - Poprawki i uzupełnienia – 15 ha

    - Wprowadzanie podszytów – 10 ha

    - Pielęgnowanie gleby – 170 ha

    - Czyszczenia wczesne – 103 ha

    - Czyszczenia późne – 147 ha